Pedagog szkolny i specjalny

ROK SZKOLNY 2023/2024

Pedagog szkolny, specjalny
mgr Agata Borowicz

jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli 

poniedziałek w godzinach 12.30 – 13.45

wtorek w godzinach 12.30 -13.30

środa w godzinach 08.00 – 8.45, 11.30 – 12.30

czwartek w godzinach 10.40 – 12.40

piątek 10.40 -11.40

  

Szczegółowe zadania pedagoga specjalnego

 Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

– prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

–   rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

– określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 1.  Współpraca z zespołem opracowującym IPET– w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2.  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 2. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie edukacji włączającej.

 

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego  

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne  i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 9. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 10. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.