Misja Szkoły

      Misją Szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie. Szkoła przeciwdziała pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtuje postawę odpowiedzialności za siebie i innych oraz troszczy się  o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.