Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

      Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu jest mgr Joanna Plebańska.

 Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania
w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
-wprowadzenie dziecka w świat literatury
-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
– rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
-kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
– włączenie w życie przedszkola rodziców
-promocja przedszkola,