Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

Uczestnicy projektu: klasa VII

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Głąb

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw społecznych u uczniów;
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. 
 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. 
 • Integracja zespołu klasowego. 
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych 

 Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży. 
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi. 
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji. 
 • Eliminowanie zachowań agresywnych. 

Opis projektu

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja jest projektem wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, podczas których poruszane będą tematy o uniwersalnych wartościach.

Projekt składa się z 5 modułów:

 1. Kraina Kreatywności
 2. Kraina Wyobraźni
 3. Kraina Mocy Słów
 4. Kraina Empatii
 5. Kraina Odwagi