Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii

z dnia  05 maja 2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach  przedszkolnych

w  SP w Wielączy Kolonii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

 i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

                                                     zarządzam, co następuje:

                                                                                   § 1

    •  
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
    im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia  17 maja 2020r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w dalszym ciągu prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola.

                                                                                      § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

5 maja 2020r   Alicja Poździk