Z kulturą mi do twarzy – ogólnopolski projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła będzie realizować Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” pod honorowym  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021 – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury, poprzez stworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Projekt realizowany będzie w oddziale przedszkolnym oraz klasach 1-8.
Od 1 października 2020 do 14 maja 2021 uczniowie będą wykonywać rozmaite zadania, tak by rozwijać kompetencje tj. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno  oraz empatii
i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych, jak również kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz swojego regionu.

Koordynatorem projektu jest p. Magdalena Głąb