Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy

Uczestnicy projektu: przedszkole i klasy II-III, V-VIII

Koordynator projektu: Magdalena Głąb

Cele ogólne:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Opis projektu:

Od października 2021 do maja 2022 roku uczniowie będą wykonywać zadania rozwijające kompetencje społeczne, promujące kulturę oraz wprowadzające uczniów w świat wartości.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury). Patronat honorowy nad projektem objął m.in. Minister Edukacji i Nauki.

Projekt składa się z czterech modułów:

Moduł I – W krainie muz

Moduł II – Tu jest moje miejsce

Moduł III – Kocham, lubię, szanuję

Moduł IV – Kultury świata