Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?

Uczestnicy projektu: klasa VII

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Głąb

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z internetu.
 • Uczeń wie, czym jest cyberprzemoc i jak może radzić sobie z nią ofiara.
 • Uczeń wyjaśnia, kto ponosi odpowiedzialność za cyberprzemoc.
 • Uczeń rozumie,że za nasze zachowanie w internecie odpowiada wiele różnych mechanizmów społecznych.
 • Uczeń rozumie, że ma możliwość pomocy osobom, które doświadczają cyberprzemocy.
 • Uczeń poznaje i wypracowuje własne sposoby radzenia sobie z agresją słowną w komunikacji (na przykładzie agresji w sieci).
 • Uczeń wyjaśnia, jak aktywność działania w internecie wpływa na wizerunek oraz jak świadomie o niego zadbać.
 • Uczeń rozumie, co to jest wykluczenie i wie, jak mu przeciwdziałać w najbliższym otoczeniu, szczególnie w sieci.

Cele szczegółowe:

Uczeń

 • opisuje, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje.
  wymienia zasady postępowania w przypadkach cyberprzemocy.
 • wskazuje, jakie zachowania mogą pozwolić na zmniejszenie ryzyka zostania ofiarą cyberprzemocy.
 • wyjaśnia specyfikę komunikacji w sieci oraz jej wpływ na zjawisko cyberprzemocy.
 • wymienia mechanizmy społeczne wpływające na nasze zachowanie w internecie: efekt gapia, efekt kabiny pilota, rozhamowanie online.
 • wypracowuje własne strategie reagowania na agresję słowną w sieci.
 • potrafi wskazać komunikat będący konstruktywną krytyką i hejtem.
 • opisuje zagrożenia dla wizerunku związane z nierozważnym korzystaniem z internetu,
 • opisuje, jak świadomie i rozważnie prezentować się online.
 • potrafi reagować, gdy on lub jego znajomy doświadcza cyberprzemocy w internecie.
 • wie, że różne osoby mogą czuć różne emocje w sytuacji wykluczenia.
 • potrafi określić, co jest potrzebne, by włączać innych w życie klasy.
 • potrafi reagować w sytuacjach, gdy ktoś jest wykluczany.

Opis projektu

Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za nasze zachowanie w Internecie. Nauczą się, jak reagować, jeśli są ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Poznają różnicę pomiędzy hejtem a konstruktywną krytyką i dowiedzą się, jak dbać o swój wizerunek w Internecie. 

Uczniowie będą trenować pracę zespołową, rozwiną swoją asertywność oraz poznają ćwiczenia, które pomogą im zadbać o równowagę emocjonalną.