Informacja na temat nowych przepisów dotyczących karty rowerowej

Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień –
tj. uzyskania karty rowerowej. Wsparcie w tym zakresie, jak już wcześniej informowaliśmy (szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących sprawdzenie wiedzy
i umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową) mogą otrzymać Państwo
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lublinie.

Z poważaniem

Kurator Oświaty w Lublinie

Teresa Misiuk

Informacja_na_temat_nowych_przepisow_dotyczacych_karty_rowerowej. pdf