DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

Koordynatorem projektu w szkole jest  p. Joanna Plebańska.  Celem głównym jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.

Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat.

Korzyści z realizacji projektu
– prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego wpłynie na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci). Zostaną wykształcone właściwe nawyki żywieniowe uwzględniające skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków). Projekt pozwoli przeciwdziałać szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną. Ponadto w środowisku rodzinnym oraz instytucji nauczania i wychowania realizacja projektu pozwoli promować równoległe współdziałanie ze stomatologiem i pediatrą w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, w szczególności próchnicy.